تخمين عمر روغن و گريس

oil-grease-removal

oil-grease-removal

روغن هاي روانكاري و گريس در صنعت در كاربردهاي مختلف استفاده مي شود. دانستن زمان عمر مفيد روغن و گريس از اهميت بسزايي برخوردار است. چون پس از اتمام عمر روغن يا گريس، در حالي كه هنوز روغن يا گريس وجود دارد، عمل خود را به خوبي انجام نمي دهند و در نتيجه باعث فرسودگي سريع قطعات ماشين مي شوند. براي تخمين عمر روغن و يا گريس از روش زير استفاده مي شود. ولي بهرحال بايد دانست در بازار روغن و گريسهاي خاصي وجود دارند كه عمر بيشتري دارند و اين روش فقط تخميني براي روغن و گريسهاي معمولي است.

روغن و يا گريس در دماي 30 درجه سانتيگراد، عمر 30 سال دارد، و به ازاء افزايش هر 10 درجه سانتيگراد ، عمر آن نصف مي شود.

 

مثال: گريسي در بلبرينگ قسمتي از ماشين وجود دارد، دماي كاري اين بلبرينگ 50 درجه سانتيگراد است، حداكثر عمر گريس چقدر است؟

20=30-50

2= 10÷20

پس عمر 30 سال را بايد 2 بار نصف كنيم

سال 5/7= 2÷15           سال 15 =2÷30

پس عمر آن 5/7 سال است .