خنک‌کننده هیدرولیکی

LHC_air_oil_cooler_with_hydraulic_motor_zm

خنک کن های هیدرولیک

در سیستم های هیدرولیک اصطکاک ناشی از جریان سیال در لوله ها و مجاری قطعات باعث از دست رفتن انرژی و گرم شدن سیال هیدرولیک میشود.این گرما تا حدودی توسط بدنه مخزن و لوله ها و قطعات به محیط منتقل میشود در برخی موارددمای سیال که زیاد باشد می تواندخسارت به سیستم وارد کند یا اینکه دستگاه بازده ایده الی نداشته باشد

کاهش لزجت یا گرانروی روغن،ایجاد اکسیداسیون و کاهش ضخامت فیلم روغن نتیجه بالا رفتن دمای سیال است

از اینرو استفاده از خنک کننده های هیدرولیک  در دستگاههای که دمای بالایی دارندضروری می باشند

روش کار به این صورت است که روغنی که دمای آن بالا رفته توسط پمپ به داخل رادیاتور انتقال پیدا کرده و خنک شده وبه سیستم باز می گردد

از کولرهای آبی وهوایی میتوان برای خنک کردن روغن استفاده کرد

در شکل زیر کارکرد هر دو رانشان می دهد

کولر