دستگاه بازیافت بتن

استفاده از این دستگاه به غیر از اینکه به حفظ محیط زیست کمک می کند از نظر صرفه اقتصادی نیز به صرفه است

معمولا دستگاه بازیافت کنار دستگاه بچینگ نصب می شود تا بتن باقی مانده ومصرف نشده را دوباره بازیافت کند

این دستگاه بتن مصرف نشده وموادی که بعد از شسشوی تراک میکسر ومیکسر بچینگ  را به موادی قابل مصرف تبدیل می کند

نوشته شده در