شیر یک طرفه پنوماتیکی

شیر یک طرفه

شیر یک طرفه

در حال حاضر این دستگاه موجود نمی باشد

این شیر ها به صورت ساده کار میکنند و وظیفه این شیرها همانطور که ازنامش مشخص است برای یک طرفه کردن مسیر جریان به کار می رود

شیر یک طرفه