پرس های دروازه ای هیدرولیکی -برقی

articles_resized_800_1000_32_1494737096_press_c11

از این پرس ها میتوان در کارگاه های تعمیراتی استفاده کرد

این پرس ها در سایز های 3تن 8 تن 12 تن موجود می باشد