نویسنده
admin

کارت PLC

  کارتPLC کنترل کنندهای است که در تابلو برق های امروزی یکی از اجزای جدایی ناپذیر جهت راه اندازی اتوماسیون صنعتی می باشد [...]

سنسور

سنسور ها حسگرهایی هستد  برای تشخیص یا اندازه گیری وارسال  کمیت ها یی مثل گرما،رطوبت ،دما،فشار،کشش،پیچش،نور و… می باشند حسگر [...]