معايب و مزاياي سیستم هیدرولیک

Hydraulic-Science-1

معايب و مزاياي سیستم هیدرولیک

سيلندرها و موتورهاي سیستم های هیدرولیک كم حجم، كوچك و داراي انرژي پتانسيل  بالايي هستند.  در فضاهاي كوچك جاي مي گيرند و دستگاه را آشفته و بي نظم نمي كنند. اين ادوات مي توانند براي مدت زمان طولاني كار نكنند و در زمان کوتاه قابل برگشت هستند. سرعت این ادوات به طور نامحدود تغيير پذير هستند و اغلب پیوند های مكانيكي را با هزينه هاي پايين تر جايگزين مي كنند. با يك طراحي خوب مدار، منبع نيرو، شيرها و محرك ها (اكچيتور ها) و با يك مقدار تعمير و نگهداري براي مدت زمان طولاني كار خواهند كرد .

معايب اصلي عدم شناخت تجهيزات و طراحي بد مدار كه مي تواند موجب داغ شدن بيش از حد و نشتي شود. داغ شدن زياد زماني اتفاق مي افتد كه ماشين نسبت به نيروي تأمين شده انرژي كمتري را مصرف مي كند. (گرم شدن زياد معمولا براي طراحي مداري كه  خارج از مدار اصلي است. )

كنترل نشتي، مشكل استفاده از اتصالات ريسمان مرتب اورينگ به منظور ايجاد ساخت اتصالات لوله يا شيلنگ و اتصالات فلنج SAE با لوله هاي با سايز بزرگتر مي باشد. همچنين طراحي جريان مدار با حداقل صدمه و عمل سرد كردن باعث كاهش نشتي مي شود.Hydraulic-Science-1